Pravidla bowlingu

1. Definice hry

Jednu bowlingovu hru tvoří deset částí (frame - „frejm“). V každém z prvních devíti „frejmů“ má hráč dva hody, pokud není dosaženo „strajku“.V desátém „frejmu&lquo; má hráč k dispozici tři hody, pokud dosáhne „strajku“ nebo dohozu (spare). Každý „frejm“ musí být proveden podle těchto pravidel.

2. Způsob počítání

S výjimkou strike se počet kuželek poražených prvním hodem zapíše do čtverečku v horním levém rohu příslušném „frejmu“ a počet kuželek poražených druhým hodem je zaznamenán do čtverečku v rohu pravém. Pokud není druhým hodem poražena žádná ze zbylých stojících kuželek, ve výsledkové tabulce se vyznačí (-). Součet obou hodů ve „frejmu“ se okamžitě zaznamená.

3. Strike - „strajk”

„Strajku“ je dosaženo, když celá sestava kuželek (všech deset) je poražena prvním vypuštěním ve „frejmu“. Zapíše se jako „X“ do čtverečku v levém horním rohu příslušného „frejmu“. V případě dosaženého „strajku“ se započítává 10 + počet kuželek poražených hráčem v následujících dvou vypuštěních.
Počítání:
10 + 7 + 2 = 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X - 7 2
19

4. Double - „dabl”

Jako double se označují dva „strajky“ dosažené bezprostředně po sobě. Součet pro první „strajk“ je 20 + počet kuželek poražených prvním hodem následujícím po druhém „strajku“.
Počítání:

 1. část - 10 + 10 + 7 = 27
 2. část - 27 + 10 + 7 + 2 = 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X - X - 7 2
27 46

5. Triple - „tripl”

Jako „tripl“ se označují tři po sobě následující „strajky“. Součet pro první „strajk“ je 30. K dosažení maximálního skóre 300 musí hráč dosáhnout dvanácti „strajků“ v řadě.
Počítání:

 1. část - 10 + 10 + 10 = 30
 2. část - 30 + 10 + 10 + 7 = 57
 3. část - 57 + 10 + 7 + 2 = 76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
-
X
-
X
-
7
2
30
57
76
85

6. Nedohoz

Když hráč nedokáže porazit všech deset kuželek dvěma hody ve „frejmu“, je mu započítán nedohoz.
Počítání:
4. část - 76 + 7 + 2 = 85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
-
X
-
X
-
7
2
30
57
76
85

7. Dohoz (Spare)

Dohozu je dosaženo, když kuželky, neporažené prvním hodem, jsou všechny poraženy druhým hodem „frejmu“. Označí se jako ( / ) do čtverečku v pravém horním rohu příslušného „frejmu“. Součet pro dohoz je 10 + počet kuželek poražených v příštím vypuštění.
Počítání:
5. část - 85 + 10 + 8 = 103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
-
X
-
X
-
7
2
9 / 8 1
30
57
76
85
103
112

8. Split

Splitem označujeme takovou sestavu stojících kuželek po prvním hodu frejmu, kdy byla poražena kuželka č.1 a přitom:

 1. Nejméně jedna kuželka chybí (byla poražena) mezi dvěma nebo více stojícími kuželkami, např.7-9 nebo 3-10.
 2. Nejméně jedna kuželka chybí (byla poražena) před dvěma nebo více stojícími kuželkami v řadě, např. 5-6.

Split se obyčejně označuje S.

9. Způsob hry

Mistrovské soutěže družstev se hrají na dvou bezprostředně sousedících drahách (páru) anglie. Členové soutěžních týmů, trojic, dvojic a jednotlivci hrají ve stejném pořadí střídavě jeden frejm na jedné a další na druhé dráze, dokud se neodehraje pět „frejmů“ na každé z nich, pokud nestanový rozpis jinak.
Turnaje se hrají dle příslušných rozpisů turnaje.

10. Legálně poražená kuželka

Hod je platný, když hráčem vypuštěná koule přejde přes čáru přešlapu na vlastní dráhu. Počítá se každý hod kromě takového, kdy je ohlášena mrtvá koule. Každý hod se provádí pouze ručním způsobem. Koule nesmí obsahovat na povrchu ani uvnitř žádné zařízení, které by se oddělilo při odhozu, nebo se pohybovalo s koulí po dráze.
Poznámka: Hráč smí používat speciální pomocné zařízení k úchopu a odhozu koule pokud nahrazuje ruku, nebo její důležitou část ztracenou úrazem nebo podobně.
Při platném hodu se počítají jako legálně poražené:

 • kuželky poražené, nebo smetené z kuželkové desky (pin deck) koulí, nebo jinou kuželkou.
 • kuželky poražené, nebo smetené z kuželkové desky kuželkou odraženou od postranní přepážky, nebo od zadního tlumícího polštáře
 • kuželky poražené, nebo smetené z kuželkové desky kuželkou odraženou od odklízecí lišty, pokud je v klidové poloze dole na dráze, než začne odklízet poražené kuželky (dead wood).
 • kuželky, které se nakloní a dotknou zadní, nebo postranní přepážky

11. Nelegálně poražené kuželky

V následujících případech se počítá hod, ale nikoliv poražené kuželky:

 1. koule opustí dráhu dříve, než se dotkne kuželek.
 2. koule se odrazí od zadního polštáře.
 3. kuželka se odrazí poté, co přišla do kontaktu s tělem, nohama nebo rukama stavěče kuželek (člověka).
 4. kuželka byla v dotyku s mechanickým stavěcím zařízením
 5. každá kuželka poražená při odstraňování legálně poražených kuželek (dead wood).
 6. každá kuželka sražená stavěčem kuželek, případně člověkem
 7. hráč se dopustí přešlapu
 8. hod, při kterém se nachází na dráze, nebo ve žlábku poražená kuželka a koule se jí dotkne předtím, než opustí povrch dráhy.

Dojde-li k neplatnému poražení kuželky (kuželek) a hráč má právo dalšího hodu ve frejmu, neplatně poražená kuželka (kuželky) musí být opět postaveny na své původní místo.

12. Nesprávné postavení kuželek

Pokud se zjistí při nebo po hodu do plné sestavy či dohozu jedna nebo více kuželek nesprávně postavených ale ne chybějících, hod i výsledek se počítají. Je povinností hráče zkontrolovat si, zda kuželky stojí správně. Hráč má trvat na pozici každé kuželky nesprávně postavené ještě před vlastním hodem, jinak je sestava považována za přijatelnou.
Poznámka: je nepřípustné měnit po hodu pozici kterékoliv stojící kuželky. Např. kuželky, které jsou přemístěny, nebo posunuty mechanickým stavěčem zůstávají v této pozici a nesmějí být manuálně reponovány!

13. Odraz kuželky

Kuželky, které se odrazí a postaví zpět na dráhu se počítají jako neporažené.

14. Kuželky, které nesmějí být uznány

Žádné jiné kuželky nesmějí být uznány a jen takové je možno započítat, které byly poražené jako výsledek regulérního hodu.

15. Výměna kuželky

Pokud se kuželka zlomí nebo jinak vážně poškodí během hry, nahradí se ihned jinou, pokud možno stejného tvaru, váhy i materiálu. O tom, zda má být kuželka vyměněna, rozhoduje oficiální delegát turnaje.

16. Neplatný hod

Hod je prohlášen za neplatný v těchto případech:

 1. po hodu je okamžitě ohlášeno, že v sestavě jedna nebo více kuželek chybí přítomným delegátem (rozhodčím)
 2. stavěč kuželek (člověk) přijde do kontaktu se stojící kuželkou předtím, než se koule dotkne kuželek
 3. stavěč kuželek (člověk) odstraní poraženou kuželku, nebo s ní přijde do kontaktu, dokud je kuželka ještě v pohybu
 4. hráč hraje na nesprávné dráze, nebo mimo pořadí, případně jeden hráč z každého týmu na páru drah hraje na nesprávné dráze
 5. hráč se fyzicky střetne (nebo zavazí v provedení hodu) s jiným hráčem, divákem, pohybujícím se objektem nebo stavěčem kuželek během rozběhu nebo při odhozu. V takovém případě má hráč volbu buď akceptovat výsledek hodu, nebo ohlásit neplatný hod.
 6. když se hýbe, nebo padá kuželka během hodu, dokud je koule v pohybu po dráze a než se dotkne kuželek
 7. vypuštěná koule přijde do kontaktu s cizí překážkou

Výsledek neplatného hodu se nepočítá.
Kuželky, které stály před neplatným hodem, se umístí na původní pozici a hráči se povoluje nový hod.

17. Hra na nesprávné dráze

Jak stanoví článek 2.16, neplatný hod se ohlásí a hráč nebo hráči si vyžádají nový hod když:

 1. jeden hráč hraje na nesprávné dráze
 2. jeden hráč z každého týmu na páru drah hraje na nesprávné dráze. Pokud více hráčů jednoho týmu hraje na nesprávné dráze, taková hra se dokončí bez dalších zásahů.

Každá úspěšná hra musí začít na správně určené dráze.

18. Definice přešlap

Přešlap nastane, když část hráčova těla přesáhne přes přešlapovou čáru a dotkne se nějaké části dráhy, zařízení, nebo budovy (konstrukce budovy) během hodu, nebo po něm. Koule je po vypuštění ve hře, dokud není tentýž, nebo jiný hráč připraven na rozběžišti k dalšímu hodu.

19. Úmyslný přešlap

Když hráč úmyslně přešlápne, aby získal ohlášením přešlapu výhodu, započítá se mu nula a ztrácí nárok na další hody v tomto „frejmu“.

20. Přešlap při hodu

Když je zaznamenán přešlap, hod se počítá, výsledek (poražené kuželky) se nezapočítává. Kuželky poražené při přešlapu musejí být postaveny znovu, má-li hráč ještě další vypuštění ve „frejmu“.

21. Zjevný přešlap

Přešlap se ohlašuje a zaznamenává automatickým detekčním zařízením nebo přešlap ohlásí rozhodčí:

 1. oběma kapitánům nebo jednomu, nebo více soupeřům
 2. oficiálnímu zapisovateli skóre
 3. pořadateli turnaje

22. Odvolání přešlapu

Pokud se neprokáže, že zařízení na záznam přešlapů funguje nesprávně, nebo pokud není evidentní, že hráč nepřešlápl, nepřipouští se odvolání proti přešlapu.

23. Náhradní hod

Náhradní hod nebo “frejm” hraje hráč tehdy, když je podán protest ohledně přešlapu, neplatného hodu nebo legálně či neplatně poražené kuželky a nemůže být rozhodnut pořadatelem turnaje.
1.    pokud vznikne spor při prvním hodu v kterémkoliv frejmu nebo při druhém hodu v desátém „frejmu“:
a.    pokud je spor o přešlap, hráč dokončí frejm a pak hraje ještě jeden náhradní hod do plné sestavy
b.    pokud je spor o legálně poraženou kuželku, hráč dokončí „frejm“ a pak hraje jeden náhradní hod do sestavy, která by zůstala stát, kdyby sporná kuželka (kuželky) nespadly
c.    pokud je spor o neplatný hod, hráč dokončí „frejm“ a pak hraje kompletní náhradní „frejm“
2.    Pokud vznikne spor o dohoz, nebo o třetí hod v desátém „frejmu“, není nutný žádný náhradní hod, pokud by nešlo o spor o neplatný hod. V tom případě se náhradní hod provádí do stejné sestavy jaká byla v při sporném hodu.

24. Bowlingová koule-povrchové úpravy

Na schválené soutěži (turnaji) je zakázáno upravovat povrch bowlingové koule během hry.

25. Rozběžiště nesmí být rozmazáno

Je zakázáno nanášet na povrch rozběžiště jakékoliv substance (zejména talek a jiná leštidla na podrážkách bot). Pudr se nesmí brát do hráčského prostoru.

26. Chybný záznam skóre

Chyba v zápisu skóre, nebo v součtu musí být opravena příslušnými pořadateli turnaje okamžitě poté, co je zjištěna. Časový limit pro podání protestu na chybné skóre je jedna hodina od soutěže nebo bloku her pro každý den turnaje, vždy však před vyhlášením cen, nebo vyhlášením dalšího kola (v případě kvalifikace).